Skip to main content
4.6.4

Et marked i endring – Smart og fleksibel energibruk

Enova lanserte i 2022 tilskudd til automatisk styring av strømbruk basert på timebasert strømpris og effekttariff for nettleie i husholdninger. Tilskuddsordningene samspiller med Enovas arbeid med teknologiutvikling og markedsmodeller på tilbydersiden.

Smart stromstyring 2

Første steg mot smartere energistyring

Satsingen vurderes til å ha bidratt til en tidlig introduksjon i husholdningsmarkedet av styringsteknologi som tar i bruk såkalte energilager som allerede finnes i boligene.

I tillegg mener Enova at satsingen har bidratt til viktig kompetanseutvikling i leverandørleddet og økt forståelse og aksept i husholdningene for automatisert styring.

Første steg i støvel

I energimeldingen fra 2016 ble det pekt på utfordringer knyttet til økt behov for elektrisk

. Det ble også pekt på løsninger: «Regjeringen vil legge til rette for at utviklingen av nye teknologier og nye markedsløsninger skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten. Avanserte måle- og styringssystemer (AMS) og smart styring av energibruken kan bidra til å dempe behovet for investeringer i kraftnettet.»

Enova har helt siden 2015 arbeidet med innovasjon og teknologiutvikling i fleksibilitetsmarkedet, se Knapphet på kraft - tilgjengeliggjøring av fleksibilitet kapittel 4.7.4.

I 2019 hadde alle strømkunder fått installert AMS-målere, og måle-infrastrukturen for å motivere til mer fleksibel strømbruk også i husholdningene var på plass.

Vidablikk

Gjennom flere demonstrasjonsprosjekter, støttet av Enova, utviklet leverandørsiden løsninger også for styrings-infrastruktur som kunne tilbys i forbrukermarkedet. Flere nettselskaper, leverandører av styringsteknologi og andre aktører var involvert i storskala demonstrasjonsprosjekter som involverte mange husholdninger.

Etter hvert som timepris for strøm ble introdusert også i husholdningene begynte mange blant annet å lade elbil om natta, da strømmen var billig. Noen brukte også ulike tidsstyringer på for eksempel varmtvannstank, men mye av den fleksible strømbruken var avhengig av at forbrukerne koblet inn og ut forbruket manuelt basert på informasjon de fikk om utviklingen i dagens timepris på strøm.

Trege termiske laster, som varmtvannsbereder og betonggulv med varmekabler kan lagre energi, men var i liten grad utstyrt med styring som kunne styre automatisk.

Automatisk og fleksibel strømbruk

I 2022 lanserte Enova tilskudd til investering i to ulike teknologier for automatisk fleksibel elektrisitetsbruk i husholdninger:

Den ene: «Smart varmtvannstank», var ferdig utviklet og utprøvd gjennom nevnte innovasjons- og demonstrasjonsprosjekter.

Den andre teknologien, «Pris og effektstyrt energilagringssystem» (tidligere kalt «Smart strømstyring»), var også utviklet og testet, men fantes i mange ulike versjoner med svært ulik funksjonalitet.

I innretningen av tilskuddene stilte Enova krav til funksjonalitet, brannsikkerhet og standardisering. Kravene var basert på erfaringer fra demonstrasjonsprosjektene, og anbefalinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om brannsikkerhet og innsikt fra blant annet adferdsforskning i forskningssamarbeidet Users TCP, om hvilke egenskaper som er viktige for forbrukerne ved denne type teknologi.

I arbeidet med å legge til rette for introduksjon av fleksibilitetsteknologi i husholdningene har Enova samarbeidet med elektrobransjen om kompetansetiltak og hatt dialog med teknologileverandørene om videre utvikling av løsningene.

I arbeidet med å legge til rette for introduksjon av fleksibilitetsteknologi i husholdningene har Enova samarbeidet med elektrobransjen om kompetansetiltak og hatt dialog med teknologileverandørene om videre utvikling av løsningene.

Smart styringsteknologi

Smarte varmtvannstanker kom raskt ut i markedet og økte markedsandel som følge av tilskuddet. For det andre tiltaket «Pris og effektstyrt energilagringssystem» førte det store spriket i tilgjengelige løsninger til at noen teknologileverandører brukte noe tid på å tilpasse sine løsninger, for å tilfredsstille Enovas minstekrav. I tillegg fikk Enova inn et stort antall søknader om tilskudd til anlegg som ikke tilfredsstilte kravene.

Enova vurderer satsningen til å ha bidratt til en tidlig introduksjon i husholdningsmarkedet, for styringsteknologi som gjør eksisterende fleksibilitetsressurser automatisk styrbare.

Smart stromstyring 1

I tillegg mener Enova at satsingen har bidratt til viktig kompetanseutvikling i leverandørleddet, og gitt økt forståelse og aksept i husholdningene for automatisert styring. Det vil være behov for videre arbeid for å sikre at fleksibiliteten som gjøres tilgjengelig kommer til nytte i alle deler av kraftnettet der det er behov.

Enova planlegger en evaluering i 2024, som grunnlag for videre utvikling av arbeidet med fleksibel strømbruk i husholdninger.