Skip to main content
4.7.2

Vårt bidrag for energisystemet i 2023

I løpet av 2023 har interessen og antall henvendelser innenfor energisystem økt. Økningen er påvirket av en økende erkjennelse av knapphet på elektrisitet, sterk økning i energipriser, samt endring av effekttariffer.

Topp

Satsingsområder

Enova prioriterer å støtte fleksibilitetsløsninger som bidrar til raske og effektive utslippskutt.

Innenfor energisystemer satser Enova spesielt på tre områder:

  • økt bruk av termisk energi
  • demonstrasjon av ny teknologi for økt fleksibilitet
  • og markedsbasert handel med fleksibilitet.

Den første satsningen fra Enova, økt bruk av termisk energi, er knyttet til å gi effektavlastning ved konvertering til og produksjon av termisk energi. Dette bidrar til økt samspill mellom elektrisk og termisk energi.

Termisk

Den andre satsingen, demonstrasjon av ny teknologi for økt fleksibilitet, skal bidra til å demonstrere teknologier og løsninger som øker fleksibiliteten i kraftsystemet, ved å redusere risiko hos de som går foran.

Utnyttelse av eksisterende fleksibilitet som ligger hos nettkundene (husholdninger, offentlige bygg, næringsbygg, industri og lokale kraftprodusenter) vil som oftest være mer kostnadseffektivt enn å bygge ny kraftinfrastruktur. Økt styring og overvåking av nettet vil også kunne øke kapasiteten, uten behov for ny nettutbygging.

Den tredje satsningen skal bidra til å få frem et fungerende marked for handel med fleksibilitet. For å oppnå dette er det behov for å utvikle teknologier, handelsplattform, forretningsmodeller m.m.

Vårt bidrag

Når det gjelder termisk energi har Enova i 2023 støttet seks fjernvarmeprosjekter, med 90,4 millioner kroner av prosjektenes totale kostnader på 430,6 millioner kroner.

Disse prosjektene skal bidra med 63,4 MW effektavlastning i høylastperioder. Samtidig har 203 prosjekter fått 82 millioner kroner fra varmesentralprogrammet. Varmesentralprogrammet ble forenklet, justert og oppdatert med virkning fra september i år.

Karbonfangst/varme/flexi

Innovative teknologiprosjekter med fokus på økt fleksibilitet og effektavlastning har fått en støtte på totalt 161 millioner kroner til pilotering. Noe mer moden teknologi har fått investeringsstøtte, fem prosjekter har fått en samlet støtte på 32 millioner kroner. I tillegg har to prosjekter samlet fått 1,2 millioner kroner til forprosjekt.

I tillegg har det vært en øremerket satsing på effektreduserende

gjennom programmet Energi- og klimasatsinger i industrien. I 2023 fikk totalt 12 prosjekter støtte på temaet Utredning av fleksibilitets- og effektavlastningsløsninger for elektrisk drevne prosesser i industri og anlegg.

Havvindprosjekter

Enova har ingen generell støtte til energiproduksjon, men en egen satsing på havvind.

I 2023 fikk fire havvindprosjekter en samlet bevilgning på 37 millioner kroner. I august 2023 lanserte Enova en egen konkurranse for støtte til demonstrasjon av flytende havvindprosjekter med et samlet budsjett på to milliarder kroner.

Havvind / prins

Ved søknadsfristen 1. desember mottok Enova sju søknader med en samlet søknadssum på over ni milliarder kroner. Konklusjon og vedtak på søknadsrunden forventes gjennomføres innen utgangen av første kvartal 2024.

Enova støttet i 2023 fem biogassprosjekter med til sammen 141 millioner kroner. Disse prosjektene planlegger å levere til sammen 230 GWh/år oppgradert biogass (biometan) til markedet. Et av prosjektene planlegger med leveranse til eksisterende gassnett, mens de andre fire i prinsippet kan levere oppgradert biogass til hvilken som helst kunde.

Sterk vekst i antall søknader

I 2023 har det vært en sterk vekst i antall søknader til Enovatilskuddet for husholdninger, og spesielt stor interesse har det vært for solceller, smarte varmtvannsberedere og pris- og effektstyrt energilagringssystem.

Solceller

I tillegg til satsingene ovenfor, så kan det også være verdt å nevne tre andre pågående prosjekter innen energisystem-området:

AMS-prosjektene

AMS-satsningen ble igangsatt i 2015. Da ble de første pilotene for sanntidsvisning av strømforbruk i husholdningssektoren tatt i bruk.

I løpet av prosjektperiodene har disse aktørene utviklet egne løsninger, som nå er kommersielle produkter. Eksempler er OSS-donglen, Fjutt hos NTE, Fjordkraft sin Pulsmåler.

Dette er løsninger som gir sluttbruker god kunnskap om sitt forbruk. Informasjonen gir dem innsikt i eget forbruk og legger til rette for målrettede tiltak for å redusere egne energikostnader.

Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem

Interessen for resultater fra storskala-prosjektene er høy, men det vil fortsatt ta tid å etablere robuste markeder for kjøp og handel av fleksibilitet. Flere nye prosjekter bygger nå videre på erfaringene fra disse, blant annet Euroflex som fikk støtte i desember.

To innovative geotermiske prosjekter med sesonglager for varme er nå i drift: geotermosen i Drammen og fotballbanen til Kolbotn idrettslag. Den siste erstatter gassfyrt oppvarming og gir direkte klimagassreduksjon.

Vi har støttet to CHP-er (kraft-varme-maskin) som produserer strøm og varme basert på biolbrensel.

Pilot-E

Enova samarbeider med øvrig virkemiddelapparat om koordinert støtte gjennom Pilot-E. I 2023 fikk tre energisystemprosjekter støtte.