Skip to main content
4.6.2

Vårt bidrag for husholdninger og forbruker i 2023

Norske primær- og fritidsboliger står for litt over 30 prosent av Norges totale strømforbruk. Disse er derfor en viktig del av et effektivt energisystem.

Modern hus

Husholdningenes prioriteringer betyr mye for et effektivt energisystem

Norske primær- og fritidsboliger står for litt over 30 prosent (NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat) av Norges totale strømforbruk.

I tillegg kommer en stadig økende bruk av elektrisitet til å drive husholdningenes biler.

Ifølge Elbilforeningen var samlet elektrisitetsbruk til private elbiler i 2022 beregnet til 1,3 TWh, det vil si ca. én prosent av total norsk elektrisitetsbruk (Så lite strøm bruker elbilene - Norsk elbilforening).

i husholdningene kan bidra til å frigi elektrisitet for å erstatte fossil energi i andre sektorer og å gjøre elektrisitetsbruken mer fleksibel for bedre utnyttelse av kraftnettet.

Dette legger Enova til rette for gjennom å motivere til høye mål for energieffektivisering når boliger rehabiliteres, til lokal energiproduksjon og til å ta i bruk uutnyttet fleksibilitet som allerede finnes i boligene. I 2023 er det satt nye omsetningsrekorder for mange av løsningene Enova støtter.

Rekordår for tilskudd til husholdninger

Som det kommer frem av figur 4.6.2.1 har det vært svært høy aktivitet i Enovas tildeling av tilskudd til energi- og klimatiltak i husholdningene. Samlet er det betalt ut 588 millioner kroner i tilskudd til mer enn 35.000 tiltak.

Figur 4.6.2.1 Antall utbetalte tilskudd i Enovatilskuddet 2021-2023

Figur 4.6.2.1: Figuren viser antall utbetalte tilskudd i Enovatilskuddet under 2021-2023

Stor interesse for energirådgivning og oppgradering av boliger

I 2023 utbetalte Enova 1 228 tilskudd til energirådgivning i boliger. Dette er 44 prosent høyere enn 2022, som var forrige rekord.

Enova har hatt stor pågang fra ulike aktører som ønsker å registrere seg i Enovas register over energirådgivere. Dette sammenfaller med at aktiviteten innen bygging av nye boliger er sterkt redusert i 2023. Det ble også utbetalt rekordmange tilskudd til oppgradering.

Økt satsing på borettslag og boligsameier

Enova gir tilskudd til energikartlegging i borettslag og boligsameier. I 2023 ble det innvilget 55 millioner kroner til 220 energikartleggingsprosjekter. I september 2023 ble det også etablert en ny støtteordning hvor borettslag og boligsameier kan søke om investeringsstøtte for å gjennomføre energitiltak.

Enova støttet 35 oppgraderingsprosjekter i borettslag og boligsameier med til sammen 153,6 millioner kroner. Disse prosjektene omfatter totalt 2 422 boenheter, og vil gi en årlig energireduksjon på 15,9 GWh.

Boliger

Bankene prioriterer energieffektive boliger og oppgraderingstiltak

Enova har de siste årene gjennom deling av data lagt til rette for at bankene kan bruke energimerket som indikator for å tilby grønne boliglån, med fordelaktig rente.

De fleste banker tilbyr nå slike lån.

Noen banker og boligmeglere utvikler nye modeller der tilstandsvurdering i forbindelse med boligsalg kombineres med energirådgivning. Enovas tilrettelegging og bankenes innsats trekker i samme retning som tilskudd til energirådgivning og oppgradering.

Sterk økning i omsetningen av solcelleanlegg og fleksibilitetsløsninger

Både solcellemarkedet og markedet for fleksibilitetsløsninger er i en fase med tidlig markedsintroduksjon, der det skjer teknologiutvikling, optimalisering, læring og forbedring.

Slik at kostnadene kan reduseres og nytteeffektene økes.

Ikke minst påvirkes det lokale strømnettet både når det gjelder samtidighet i belastning og i spenningsnivå når strømmen skal flyte fra boligene i perioder med mye sol og lite eget forbruk.

Fleksibilitetsløsningene har potensial til å redusere utfordringene med både solceller og nye forbruk i nettet, men det vil fremdeles være behov for å arbeide med effektiv utnyttelse av dette potensialet.

I 2022 økte Enova støttesatsen til solcelleanlegg, noe som sammen med høy strømpris har motivert til økt etterspørsel etter solceller i 2022 og 2023.

Frem til 2022 lå årlig antall installerte solcelleanlegg i husholdningssektoren relativt stabilt med rundt 1 500 anlegg. I 2022 økte tallet til cirka 5 000, og doblet seg ytterligere i 2023 til cirka 10 500 anlegg.

For Enovas tilskudd til «Smart varmtvannsbereder» og «Pris- og effektstyrte systemer» ser vi prosentvis enda større vekst.

Dette er løsninger som kom på markedet i 2022 og som passer godt til å løse forbrukernes behov for å unngå de høyeste timeprisene som har variert mye over døgnet. Mot slutten av rekordåret 2023 ser vi en reduksjon i omsetningen for solceller, men antallet søknader per måned er høyere enn alle tidligere år bortsett fra 2022, også i siste kvartal.