Skip to main content

Oppstilling av bevilgningsrapportering for

2023

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi (1428.50)

Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2023
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
13 138 837 592
Endringer i perioden
2 820 111 334
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank
15 958 948 926

Midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet (1428.51)

Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2023
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank 1 132 585 467
Endringer i perioden 974 838 595
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank 2 107 424 062

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

Konto Tekst Note 2023 2022 Endring
64.14.03 Ordinære fond 1428.50
15 958 948 926 13 138 837 592 2 820 111 334
Ordinære fond 1428.51
2 107 424 062 1 132 585 467 974 838 595
SUM ordinære fond
18 066 372 988 14 271 423 059 3 794 949 929
81.14.03 Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.50
15 958 948 926 13 138 837 592 2 820 111 334
Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.51
2 107 424 062 1 132 585 467 974 838 595
Sum beholdninger på konto i Norges Bank
18 066 372 988 14 271 423 059 3 794 949 929
Beholdninger på konto i Sparebank1 SMN
-

Tildelinger av midler til Klima- og energifondet i regnskapsåret 2023

Utgifts-kapittel Kapittelnavn Post Posttekst Årets tildelinger
1428 Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi 50 Overføring til Klima- og energifondet 4 947 558 000
1428 Midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet 51 Overføring til Klima- og energifondet 1 200 000 000

Resultatregnskap for Klima- og energifondet 2023

Note 2023 2022
Overføring til fondet
Overføring over statsbudsjettet
6 147 558 000 5 044 013 000
Inntekter fra påslag på nettariffen
686 895 990 692 693 160
Renter på innskudd i Norges bank
521 283 882 111 899 353
Sum overføringer til fondet
7 355 737 872 5 848 605 513
Overføringer fra fondet
Tilskudd til kommuner
200 683 985 192 981 625
Tilskudd til fylkeskommuner
50 197 670 83 848 359
Tilskudd til ikke-finansielle foretak
2 126 868 632 2 672 506 848
Tilskudd til finansielle foretak
200 334 679 127 928 389
Tilskudd til husholdninger
643 367 329 298 219 199
Tilskudd til ideelle organisasjoner
18 951 193 19 027 028
Tilskudd til statsforvaltningen
18 282 570 35 576 088
Betinget lån
- 10 766 531
Sum tilskudd og utlån
3 258 686 057 3 440 854 068
Avtalefestede aktiviteter
80 062 274 72 004 002
Administrasjon av fondet
239 604 794 220 674 998
Sum overføringer fra fondet
3 578 353 125 3 733 533 068
Finansinntekter
Innskuddsrenter SMN
17 376 520 7 015 945
Renteinntekter tilbakebetaling
188 658
Sum finansinntekter
17 565 178 7 015 945
Netto finansposter
17 565 178 7 015 945
Årsresultat
3 794 949 925 2 122 088 389
Disponering av årsresultat
Overføring av periodens resultat til opptjent fondskapital
3 794 949 925 2 122 088 389

Balanse for Klima- og energifondet 2023

Note 2023 2022
Innestående Norges Bank 1428.50
15 958 948 926 13 138 837 592
Innestående Sparebank1 SMN
Innestående Norges Bank 1428.51 energitilskudd
2 107 424 063 1 132 585 467
SUM EIENDELER
18 066 372 988 14 271 423 059
Klima- og energifondets kapital
18 066 372 988 14 271 423 059
SUM FONDSKAPITAL OG GJELD
18 066 372 988 14 271 423 059

Årsregnskapet for Klima- og energifondet er ført etter kontantprinsippet.